ضربه جت

ضربه جت
کد محصول:020304

اصول و مبانی

 یکی از مسائل مورد مطالعه در مکانیک سیالات، بررسی نیروی ناشی از برخورد سیال متحرک به موانع می باشد. از جمله موارد کاربرد پدیده مذکور استفاده از انرژی سیال تحت فشار برای تولید انرژی مکانیکی و الکتریکی است که به عنوان مثال می توان به کاربرد آن در توربین های آبی (سد ها) و توربین های بخار در نیروگاه های حرارتی اشاره کرد.نیروي وارد از طرف مانع به سیال برابر است با تغییر مومنتوم سیال قبل و بعد از برخورد به مانع که طبق قانون سوم نیوتن عکس این نیروازطرف سیال به مانع اعمال میشود.مقداراین  نیرو که با تغییر در اندازه حرکت جت آب به دست میآید، تابعی از مشخصات جت آب، سرعتآن و مشخصات فیزیکی مانع موردنظر است.همچنین تصویراین نیرو در هرامتدادي برابر است با تغییرات مومنتم سیال در همان امتداد.

 

هدف آزمایش

 اندازه گيری نيروی حاصل از برخورد يک جت آب به  سطوح  با هندسه های متفاوت به صورت تجربی و مقايسه اين نيرو با تغييرات مقدار حرکت خطی جت آب نسبت به زمان

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.